Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/50234/1658/03.06.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των Τιμών Αναφοράς των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για τους Φ/Β σταθμούς των νέων κατηγοριών όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019, τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τη νέα παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 καθώς και για την παράταση διάρκειας ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A32%CE%A84653%CE%A08-%CE%94%CE%A60