Mετά φόρων κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους 131 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, το α' τρίμηνο του 2019 (έναντι 8 εκατ. το Δ' τρίμηνο 2018) παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα. Για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου μεγέθους δεν έλαβε χώρα το κόστος εθελούσιας εξόδου προσωπικού αλλά ούτε και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού για το 2019 ανέρχεται σε 94 εκατ. και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα του Α' τριμήνου του 2019. Η επίδοση, σύμφωνα με την τράπεζα, αντανακλά τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, καθώς και την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξάνονται για πρώτη φορά μετά από πολλά τρίμηνα, ανερχόμενα σε 290 εκατ. το Α' τρίμηνο του 2019 (+5% σε τριμηνιαία βάση). Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 5% σε ετήσια βάση κατά το Α' τρίμηνο 2019. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 100 εκατ. το Α' τρίμηνο του 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 139 μ.β.

Μείωση ΜΕΑ

Στο τρίμηνο καταγράφεται μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) (-1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας κυρίως την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (0,7 δισ.), καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (0,3 δισ.) και τις λογιστικές διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (0,1 δισ.).

Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ και το ποσοστό κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 39% και 58%, αντίστοιχα, παρέχοντας στην ΕΤΕ την ευελιξία να προχωρήσει γρήγορα στη σχεδιαζόμενη μείωση ΜΕΑ.

Η ΕΤΕ διαθέτει το πλεονέκτημα ρευστότητας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, κάτι που τοποθετεί την τράπεζα σε προνομιακή θέση εν όψει της ισχυρής ζήτησης χορηγήσεων σε επιχειρήσεις. Διαθέτει καταθέσεις ύψους 41,2 δισ. στην Ελλάδα το Α' τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παραμένει σε μόλις 2,3 δισ. και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO). Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 15,7%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α' τριμήνου του 2019 και με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%. Η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες περαιτέρω.

Μετασχηματισμός

Όπως ανέφερε ο CEO της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς: «Τα αποτελέσματα του Α' τριμήνου του 2019 έχουν αρχίσει να αποτυπώνουν τις σημαντικές προσπάθειες της τράπεζας για μετασχηματισμό. Τα κυριότερα επιτεύγματα σε επίπεδο εσόδων είναι η ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, η αντιστροφή του παραδοσιακά αρνητικού αποτελέσματος από χρηματοοικονομικές πράξεις, καθώς και η ανανέωση των εργασιών Εταιρικής Τραπεζικής, με αποτέλεσμα την αύξηση μεριδίου αγοράς σε αυτόν τον τομέα».

Ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την πώληση μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Η Εθνική Τράπεζα θα παρουσιάσει τη στρατηγική της στο ευρύ κοινό, ξεκινώντας από την επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο σήμερα. 

Τηλεδιάσκεψη

Θετικός εμφανίστηκε ο CEO της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς ως προς την ανταπόκριση των επενδυτών για το πακέτο πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις ύψους 900 εκατ. ευρώ Symbol στην τηλεδιάσκεψη με τους ξένους επενδυτές που πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Ωστόσο, είπε πως δεν θα σχολιάσει την τιμολόγηση πριν από το αυριανό Investment Day που θα πραγματοποιήσει η διοίκηση της τράπεζας στο Λονδίνο.

Για το πλάνο μετασχηματισμού της Εθνικής είπε πως η εφαρμογή του ξεκίνησε ήδη και ανέφερε ότι το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου τρέχει ήδη από τη Δευτέρα και στόχος είναι η μείωση του προσωπικού κατά 2.000 άτομα.

Η τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει έτι περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μέχρι το καλοκαίρι κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσω της πώλησης του πακέτου Mirror (καταναλωτικά χωρίς εξασφαλίσεις), μέχρι 700 εκατ. ευρώ από την πώληση καταγγελμένων επιχειρηματικών το 2ο εξάμηνο του 2019 και για το 2020 εξετάζει την πώληση ενός πακέτου 200 εκατ. ευρώ με ακίνητα που έχουν έρθει στην κατοχή της τράπεζας.

Στην τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων η διοίκηση μίλησε για χορήγηση νέων δανείων, καθώς η βελτίωση στο μακροοικονομικό περιβάλλον βοηθάει το εγχείρημα. Επίσης τόνισαν πως η προσέλκυση των καταθέσεων δεν θα πραγματοποιηθεί με αυξημένους τόκους.

(naftemporiki.gr)