Η Ηρώ Αθανασίου και ο Φραγκίσκος Γρατσώνης διορίστηκαν, με ομόφωνη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ως πρόσθετα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) με τετραετή θητεία.

Η Ηρώ Αθανασίου και ο Φραγκίσκος Γρατσώνης διορίστηκαν, με ομόφωνη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ως πρόσθετα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) με τετραετή θητεία.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΕΣΥΠ, με την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της εταιρείας, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μεταβίβαση των συμμετοχών του Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις απευθείας στο υπερταμείο και η αύξηση του μεγίστου αριθμού μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ από 7 σε 9.

Έτσι, το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας εκκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης πρόσθετων μη εκτελεστικών μελών. Για την επιλογή των νέων μη εκτελεστικών μελών, το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε, σε συνεργασία με τους συμβούλους του, προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε υποψήφιο, ώστε να εκτιμήσει τις ευρύτερες αλλά και ειδικές γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της διοίκησης επιχειρήσεων, της διεθνούς οικονομίας, του ευρύτερου ρόλου της ΕΕΣΥΠ στην ελληνική οικονομία, καθώς και του ρόλου των δημόσιων επιχειρήσεων και της δημόσιας περιουσίας συνολικότερα, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.