Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή χρηματικού προστίμου στην Ελλαδα, επειδή δεν έχει ακόμη λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Θριασίου Πεδίου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή χρηματικού προστίμου στην Ελλαδα, επειδή δεν έχει ακόμη λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Θριασίου Πεδίου.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα υποχρεώνεται σε καταβολή κατ' αποκοπήν ποσού ύψους € 5 εκατ. και βαθμιαίως μειούμενης χρηματικής ποινής ύψους € 3,28 εκατ. ανά εξάμηνο καθυστερήσεως της πλήρους εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με απόφαση της 24ης Ιουνίου του 2004, έκρινε ότι η Ελλάδα, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου των αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου και μη υποβάλλοντας σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας τα αστικά λύματα της περιοχής αυτής, πριν από την απόρριψή τους στην ευαίσθητη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Με τη νέα του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της από την απόφαση του 2004. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, «κατά την καταληκτική ημερομηνία της 7ης Ιουλίου 2010, την οποία είχε ορίσει η Επιτροπή, τα αστικά λύματα της περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν ετύγχαναν ακόμη συλλογής και επεξεργασίας σύμφωνης προς τις επιταγές της οδηγίας, πριν από την απόρριψή τους στην ευαίσθητη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας». Συγκεκριμένα, η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αυτής (ολοκληρώθηκε μόλις στις 7 Απριλίου 2011) ο δε σταθμός λειτουργούσε, πέραν των περιόδων δοκιμαστικής λειτουργίας, μόλις από τις 27 Νοεμβρίου 2012. Εξάλλου, το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στο σύνολό του (το τμήμα Κάτω Ελευσίνας του οικισμού της Ελευσίνας δεν διαθέτει ακόμη τέτοιο δίκτυο) και σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν είναι ακόμη συνδεδεμένο στο τριτοβάθμιο δίκτυο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τονίζει στη σημερινή απόφασή του ότι «η επιβολή χρηματικής ποινής συνιστά πρόσφορο οικονομικής φύσεως μέσο, προκειμένου να παρακινηθεί η Ελλάδα σε λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως του 2004». Συναφώς, διαπιστώνει ότι «η σχεδόν εικοσαετής καθυστέρηση της Ελλάδας όσον αφορά τη συμμόρφωση των επίμαχων εγκαταστάσεων προς την οδηγία (συμμόρφωση η οποία έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998) συνιστά επιβαρυντική περίσταση, εξυπακουομένου ότι η κατάσταση στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με εκείνη που επικρατούσε».

Επισημαίνει, τέλος, ότι «πρέπει να ληφθεί υπόψη η ελαφρυντική περίσταση που ανάγεται στον έντονο αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής αυτής και στις σχετικές δυσκολίες τις οποίες επικαλέστηκε η Ελλάδα, καθώς και η μειωμένη ικανότητα πληρωμής του ως άνω κράτους μέλους συνεπεία της οικονομικής κρίσεως την οποία διέρχεται».