Πλέον, μετά την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ, η Viohalco κατέχει άμεσα 336.289.310 δικαιώματα ψήφου (89,62%) και έμμεσα 6.822.165 δικαιώματα ψήφου (1,82%) της Χαλκόρ

Πλέον, μετά την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ, η Viohalco κατέχει άμεσα 336.289.310 δικαιώματα ψήφου (89,62%) και έμμεσα 6.822.165 δικαιώματα ψήφου (1,82%) της Χαλκόρ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (στο εξής ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, βάσει του Νόμου 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, κατόπιν ενημερώσεως που έλαβε, στις 5/12/2017, από τη βελγική εταιρεία VIOHALCO SA (στο εξής Viohalco) ότι, λόγω της ολοκλήρωσης, στις 30/11/2017, της συγχώνευσης με απορρόφηση της μή εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον Εκδότη, η Viohalco, μετά την 30/11/2017, κατέχει στον Εκδότη, άμεσα 336.289.310 δικαιώματα ψήφου (89,62%) και έμμεσα 6.822.165 δικαιώματα ψήφου (1,82%), δηλαδή ποσοστό 91,44% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (375.241.586) του Εκδότη, έναντι 69.149.516 δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστού 68,28% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (101.279.627) του Εκδότη, που η Viohalco κατείχε στον Εκδότη προ της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, στις 30/11/2017, βάσει της τελευταίας γνωστοποίησης προς τον Εκδότη στις 29/2/2016.