Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι προέβη την 10/11/2017, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 20.920 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2180 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 88.240,63 ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2016 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2016 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 10/11/2017, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 20.920 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2180 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 88.240,63 ευρώ.