Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για Υποστηρικτικό Σύστημα Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για Υποστηρικτικό Σύστημα Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
energia.gr
Παρ, 11 Αυγούστου 2017 - 18:01
Ο ΑΔΜΗΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Υλοποίηση έργου συστήματος Προμήθειας, Προσαρμογής και Υποστήριξης εφαρμογής διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο ΑΔΜΗΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Υλοποίηση έργου συστήματος Προμήθειας, Προσαρμογής και Υποστήριξης εφαρμογής διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η σύμβαση θα έχει διάρκειας ενός έτους, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €55.000,00 πλέον ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50%. Η εκτιμώμενη αξία της προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των € 27.500,00.

Δείτε αναλυτικά τα τεύχη της διακήρυξης εδώ.