ΔΕΔΔΗΕ: Διαβούλευση για το Διαγωνισμό για την Κατάρτιση του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ: Διαβούλευση για το Διαγωνισμό για την Κατάρτιση του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας
energia.gr
Δευ, 17 Ιουλίου 2017 - 18:43
Σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας και περιγραφής των αναγκαίων συστημάτων για την παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ» θέτει το σχετικό τεύχος διαγωνισμού και σχέδιο σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ

Σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας και περιγραφής των αναγκαίων συστημάτων για την παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ» θέτει το σχετικό τεύχος διαγωνισμού και σχέδιο σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας και περιγραφής των αναγκαίων συστημάτων για την παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της σύμβασης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας.

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους έως τις 13:00 μ.μ. της 31ης Ιουλίου 2017