Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι, ο Κλάδος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Επιχείρησης στο πλαίσιο του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015,

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι, ο Κλάδος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Επιχείρησης στο πλαίσιο του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα για το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει σε ότι αφορά τις διαδικασίες για:

- την ημερήσια πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και την υποβολή της προβλεπόμενης στο ρυθμιστικό πλαίσιο Δήλωσης Φορτίου, για τη συμμετοχή της ως Προμηθευτής στην Αγορά Η/Ε και

- την παρακολούθηση των εξελίξεων του ρυθμιστικού πλαισίου της Αγοράς Η/Ε, τη διαμόρφωση των θέσεων της ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτής και την παρακολούθηση και γνωστοποίηση αρμοδίως των μεταβολών που αφορούν την Άδεια Προμήθειας Η/Ε.