Ο πλούσιος απολογισμός της δράσης και των πρωτοβουλιών του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Το νέο ΔΣ που συμπλήρωσε ένα έτος θητείας εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, που εστίασαν στους βασικούς άξονες δράσης του Συμβουλίου

Ο πλούσιος απολογισμός της δράσης και των πρωτοβουλιών του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Το νέο ΔΣ που συμπλήρωσε ένα έτος θητείας εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, που εστίασαν στους βασικούς άξονες δράσης του Συμβουλίου.

Οι βασικές προτεραιότητες του ΒΙΑΝ για το 2016-17 είχαν ως επίκεντρο τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ- SDGs, την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, την Κυκλική Οικονομία και την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή των 17 στόχων του ΟΗΕ στην Ελλάδα, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στον εθνικό σχεδιασμό με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας και έχει αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης, προκειμένου να καταγραφεί η επίγνωση και ετοιμότητα των επιχειρήσεων, να αναδειχθούν οι Στόχοι (SDGs) που αποτελούν προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, τα εμπόδια, αλλά και οι προτάσεις ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν δυναμικά στην υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στη στρατηγική τους.

Αναφορικά με το φαινόμενο της Κλιματικής αλλαγής, το οποίο διαχρονικά απασχολεί το Συμβούλιο, επισημάνθηκε εκ νέου η μικρή συνεισφορά της Ελλάδας στις παγκόσμιες εκπομπές, αλλά και οι δυσανάλογες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τη χώρα από τη μη αντιμετώπιση του ζητήματος. Για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2021 -2030, το Συμβούλιο συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των Εθνικών Σχέσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ. Η παραπάνω πολυετής και γόνιμη συνεργασία, επισφραγίστηκε με την εκπροσώπηση του Συμβουλίου στο Εθνικό Συμβούλιο Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής που αποτελεί το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Σχετικά με την Κυκλική Οικονομία, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, είχε έγκαιρα αναδείξει τις ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη που προκύπτουν και εξακολουθεί να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο με την υποβολή προτάσεων σε σχετικές διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. Η αρχή ανάκτησης αξίας από όλα τα στάδια παραγωγής προϊόντος πριν αυτό καταλήξει στην ταφή επισημαίνεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αναλύθηκαν επίσης οι προκλήσεις που συνδέονται με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη για ένα ενιαίο και ορθολογικό θεσμικό πλαίσιο με πιο απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις στους παραπάνω άξονες, με θέματα με γνώμονα την ενίσχυση της ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας και την συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο για την διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που να διευκολύνει την ανάληψη δράσεων για τις παραπάνω θεματικές ενότητες από τις επιχειρήσεις.

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 2008 από μέλη του ΣΕΒ, με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό σύνδεσμο μεταξύ των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Οι Στόχοι του Συμβουλίου είναι η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ολοκληρωμένη προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης εντός του επιχειρηματικού κόσμου, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.