Σε δημόσια διαβούλευση για το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) της περιόδου 2018 - 2022, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ

Σε δημόσια διαβούλευση για το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) και ειδικότερα για το πρώτο έτος εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) που αφορά στην περίοδο 2018 - 2022, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, τα έργα που θεωρούνται ως στρατηγικά είναι τα ακόλουθα:

- Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής

- Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Νησιών

- Εκσυγχρονισμός των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων λοιπών Περιφερειών

- Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα

- Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

- Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ

- Κέντρα Τηλε-εξυπηρέτησης Πελατών (Call Centers)

- Αναβάθμιση του Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων

- Δημιουργία Υποδομών Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για τήρηση σχετικού Κώδικα

- Ανάπτυξη Υποδομών Έξυπνου Νησιού στα ΜΔΝ (πιλοτικό έργο και προώθηση επέκτασης)

- Τηλεμέτρηση πελατών χαμηλής τάσης (ΧΤ) (πιλοτικό)

- Αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα στρατηγικά έργα 1 – 5 και 9 αφορούν στην ανάπτυξη συστημάτων για την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Δικτύου καθώς και τη συλλογή πληροφοριών για τη λειτουργία του. 

Τα στρατηγικά έργα 6 και 7 αφορούν στο εκσυγχρονισμό των υποδομών εξυπηρέτησης των χρηστών, ενώ τα έργα 8 και 10 στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας, την αύξηση της οικονομικότητας του Δικτύου και τη μείωση των απωλειών ενέργειας. 

Τέλος, το στρατηγικό έργο 11 αφορά στην επέκταση της τηλεμέτρησης σε πανελλαδικό επίπεδο (πιλοτική εφαρμογή) ενώ το στρατηγικό έργο 12 στη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ.