Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Ιούνιο του 2017στα €51.32/MWh, αυξημένη κατά 12% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους και κατά 24% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016

Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Ιούνιο του 2017στα €51.32/ MWh, αυξημένη κατά 12% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους και κατά 24% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016. Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Ιούνιο ανήλθε στα €16.00/ MWh, ενώ η μέγιστη στα €65.00/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή κινήθηκε στις 4,206,052MWh τονΙούνιο, σημειώνοντας τρίτη διαδοχική άνοδοαπό τον Απρίλιο του 2017.Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,842MW, μειωμένο κατά 3% σε ετήσια βάση, αλλά αυξημένο κατά 13% σε μηνιαίο επίπεδο. Το ελάχιστοφορτίο συστήματος για τον μήνα Ιούνιο ανήλθε στα 3,877 MW, ενώ το μέγιστο στα9,424MW.

Επιπλέον, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (35%), λιγνίτη (31%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (15%) και καθαρές εισαγωγές 14%. Ένα μικρό 5% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή φυσικού αερίου τον προηγούμενο μήνα ανήλθε σε 1,491,275MWh, ενώ η λιγνιτικήπαραγωγή ενέργειας και ΑΠΕ έφτασε τα 1,336,210 MWh και 634,242MWh αντίστοιχα.