Η Νεώριον Συμμετοχών μετά από την από 16.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00' στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67, 7ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Νεώριον Συμμετοχών μετά από την από 16.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00' στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67, 7ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω πορεία της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, με την επωνυμία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Διάφορες Ανακοινώσεις