Στις 21 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο, ύψους ως 300 εκατ. ευρώ του ομίλου Μυτιληναίος. Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης

Στις 21 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο, ύψους ως 300 εκατ. ευρώ του ομίλου Μυτιληναίος. Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης.

O όμιλος Μυτιληναίος ανακοίνωσε χθες ότι από την 15.06.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 15.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου «ΚΟΔ» από την εταιρεία, συνολικού ποσού έως €300 εκατ., διάρκειας 5 ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της 12.06.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 300.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

15.06.2017

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

15.06.2017

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

15.06.2017

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

20.06.2017

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης

21.06.2017

Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

23.06.2017

Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 16:00).

23.06.2017

Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*

27.06.2017

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

27.06.2017

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.

Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

28.06.2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.