Οι καθυστερημένοι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρισμού ανέρχονται σε 101,2 εκ. ευρώ, όπως διαπιστώνει στην έκθεση της για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου το 2016 η Ελεγκτική Υπηρεσία

Οι καθυστερημένοι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρισμού ανέρχονται σε 101,2 εκ. ευρώ, όπως διαπιστώνει στην έκθεση της για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου το 2016 η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, από το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2016 ύψους 101,2 εκ. ευρώ, ποσό ύψους 36,4 εκ. ευρώ αφορούσε σε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού ρεύματος.

Η Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην έκθεση της εισηγείται την λήψη μέτρων για αυστηρή εφαρμογή της Εισπρακτικής Πολιτικής της Αρχής.
Επίσης προσθέτει ότι στις περιπτώσεις καθυστερημένων οφειλών από προβληματικούς πελάτες και γενικά σε περιπτώσεις ψηλού κινδύνου, η Αρχή θα πρέπει να προβεί στη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων, π.χ. εξασφάλιση εγγυήσεων, έγκαιρη λήψη νομικών μέτρων και μελέτη του ενδεχόμενου εγκατάστασης μετρητών με προπληρωμένη κατανάλωση, ως η εισήγηση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) της Αρχής.

Ωφελήματα Προσωπικού ύψους 9,9 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά τα επιδόματα και ωφελήματα του προσωπικού η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται την επανεξέταση/έλεγχος, βάσει των Κανονισμών, όλων των επιδομάτων που καταβάλλονται, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχισή τους και εάν ναι, εάν ενδείκνυται η μείωσή τους.

Επιπρόσθετα όσον αφορά στα παρεμφερή ωφελήματα που παραχωρούνται σε υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους της Αρχής ύψους 9,9 εκ. ευρώ περίπου για το 2016, η Υπηρεσία προτείνει ότι δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Οργανισμό αλλά τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του.

Πλήρωση θέσεων στην ΑΗΚ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ετήσια έκθεσή της για το 2016, της καλεί επίσης την Αρχή όπως προβαίνει σε δημοσιεύση των κενών θέσεωνπρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε ναμπορούν έτσι να αιτηθούν και άτομα που δεν εργοδοτούνται από την Αρχή.Για το σχετικό θέμα εισηγείται ναμελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών κανονισμών της Αρχής.

Αποστολή λογαριασμών στους καταναλωτές

Στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής, εισηγείται μεταξύ άλλων με στόχο τη μείωση της δαπάνης για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων που εισηγείται η ΔΕΕ της Αρχής για αύξηση του αριθμού των πελατών που λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ειδική Διατίμηση για Πολύτεκνες Οικογένειες.

Εισήγηση όπως η κοινωνική πολιτική του Κράτους ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση, πρακτική που όπως έχουμε πληροφορηθεί, ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εισηγείται επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία.


(από philenews )