Πρωτοποριακή κίνηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ εκτελεστικής διοίκησης και εργαζομένων σε έναν οργανισμό, συνιστά η δημιουργία του θεσμού Παρατηρητή Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρωτοποριακή κίνηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ εκτελεστικής διοίκησης και εργαζομένων σε έναν οργανισμό, συνιστά η δημιουργία του θεσμού Παρατηρητή Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας, η οποία φέρει την έγκριση του SSM, ανοίγει νέα δεδομένα για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, χωρίς να προσκρούει στον "τοίχο" του νόμου 4346/2015. Πρόκειται για τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, αποδεχόμενη την υλοποίηση προαπαιτούμενων για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, και ο οποίος επιβλήθηκε στις τράπεζες, οδηγώντας στην πλήρη ανασύσταση των διοικητικών τους συμβουλίων.

Σύμφωνα με αυτό τον εξαιρετικά άκαμπτο νόμο "εκδιώχθηκε" από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών πας μη τραπεζίτης, αφού αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, ο νόμος απαιτεί να πληρούνται, για κάθε ένα από αυτά, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, 3 χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και

β) μη άσκηση ή ανάθεση σημαντικού δημόσιου λειτουργήματος κατά τα τελευταία 4 χρόνια πριν το διορισμό του.

Η αποχώρηση του εκπροσώπου των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας (και προέδρου της ΟΤΟΕ) Σταύρου Κούκου στο δ.σ. της ΕΤΕ, αποτελούσε εκκρεμότητα με βάση τις απαιτήσεις του νόμου. Μία εκκρεμότητα που έκλεισε με την υποβολή παραίτησης του τελευταίου στο δ.σ. της Εθνικής Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα, αλλά που ουσιαστικά αναβαθμίζει το ρόλο της εκπροσώπησης των εργαζομένων και μάλιστα με τη "βούλα" του SSM.

Η αναβάθμιση αυτή έρχεται με την καθιέρωση στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας του θεσμού του Παρατηρητή (Observer) Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μία θέση που υφίσταται σε οργανισμούς του εξωτερικού, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση, μέσω της ενημέρωσης και του διαλόγου με την εκτελεστική διοίκηση και με τελικό στόχο των δύο πλευρών τη βιώσιμη ανάπτυξη των εργασιών του οργανισμού.

Αυτός είναι και ο λόγος που τόσο το ΤΧΣ, όσο και ο SSM αποδέχθηκε την αξία και τη χρησιμότητα της εκπροσώπησης των εργαζομένων στο δ.σ. της Εθνικής Τράπεζας. Ιδιαίτερη σημασία δε στην αποδοχή του προσώπου του κ. Σταύρου Κούκου, πέραν του ότι είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος, από τους εργαζόμενους της Τράπεζας, είχε το γεγονός ότι επί 5 χρόνια, συμμετέχοντας στο δ.σ. της ΕΤΕ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, είχε αποποιηθεί την αμοιβή του. Το γεγονός ότι κατείχε αμισθί τη θέση στο δ.σ. της Εθνικής, κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει με την τοποθέτησή του ως Παρατηρητή, προκάλεσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουCapital.gr, έκπληξη και θετική εντύπωση στους επόπτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με βάση το περιεχόμενο της εκπροσώπησης των εργαζομένων στο δ.σ. της ΕΤΕ, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από το δ.σ. της Τράπεζας και περιγράφεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο δ.σ. θα έχει όλα τα δικαιώματα μέλους δ.σ., εκτός του δικαιώματος ψήφου, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης, διαβούλευσης και παρέμβασης στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών. Σημειώνεται ότι η διεύρυνση του δικαιώματος παρέμβασης στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών, αναβαθμίζει την ενημέρωση σε θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος για τους εργαζομένους της Εθνικής, με άμεση δυνατότητα παρέμβασης και δράσης.

(Πηγή: capital.gr)