Στήριξη σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, προϋπολογισμού από 10.000 έως και 500.000 ευρώ, θα προβλέπουν τα Σχέδια Βελτίωσης για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται για τη δράση 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, της οποίας η προδημοσίευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας

Στήριξη σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, προϋπολογισμού από 10.000 έως και 500.000 ευρώ, θα προβλέπουν τα Σχέδια Βελτίωσης για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται για τη δράση 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, της οποίας η προδημοσίευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας.

Για την επίτευξη των στόχων του νέου προγράμματος θα επιδοτούνται οι επενδύσεις που αξιοποιούν ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κ.λπ.) στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει των ενεργειακών τους αναγκών. Επιπλέον, θα στηρίζονται και τα σχέδια που στοχεύουν στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και γεωργικών αποβλήτων καθώς και στην αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας.

Όπως περιγράφεται σε ένα τελευταίο προσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα ποσοστά στήριξης μπορεί να φτάνουν στα μικρά νησιά του Αιγαίου στο 75% του προϋπολογισμού, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας στο 50% και στις υπόλοιπες περιοχές στο 40%.

Σε νέους αγρότες, στις συλλογικές επενδύσεις, στις ορεινές περιοχές της χώρας και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, η στήριξη μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10%, χωρίς όμως αυτή να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου, το 60% στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες και το 50% στις υπόλοιπες περιοχές.

Για να είναι ένα σχέδιο επιλέξιμο θα πρέπει ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του να φτάνει έως τις:

· 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

· 150.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της ομάδας, να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων θα ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν:

-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων που πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης.

· Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.

· Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.

- Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014 - 2010)

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών. Όσον αφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων, πρέπει να είναι από 18 έως 60 ετών, να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον έτος (2017). Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση και το 2016 και να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού.

Τα συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, οφείλουν να έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο. Επίσης, πρέπει να έχουν κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων -προ φόρων και αποσβέσεων - και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τρεις χρήσεις, θεωρούνται νεοσύστατα σχήματα και καθίστανται επιλέξιμα.

Μετά την προδημοσίευση της δράσης, αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης με το θεσμικό πλαίσιο ώστε να δημοσιευθεί η πρόσκληση προς το τέλος Ιουνίου.