ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 24 Μαρτίου η Αποκοπή της Επιστροφής Κεφαλαίου 0,05 Ευρώ/Μετοχή

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 24 Μαρτίου η Αποκοπή της Επιστροφής Κεφαλαίου 0,05 Ευρώ/Μετοχή
energia.gr
Παρ, 17 Μαρτίου 2017 - 11:20
Από τις 24 Μαρτίου οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική αξία και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 0,05 ευρώ/μετοχή
Από τις 24 Μαρτίου οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική αξία και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 0,05 ευρώ/μετοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ την 9η Ιανουαρίου 2017 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Ιανουαρίου 2017 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,35 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,05 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι:

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 3η Φεβρουαρίου 2017, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320 €) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 24η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 € ανά μετοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την ίδια ημερομηνία,η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 27η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 31η Μαρτίου 2017.»