Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «E-Construction AE» και «ΠΡΟΕΤ AE» ανακοίνωσε η J&P-ΑΒΑΞ. Πρόκειται για 100% θυγατρικές της J&P Αβαξ και όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η σκοπούμενη συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης

Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «E-Construction AE» και «ΠΡΟΕΤ AE» ανακοίνωσε η J&P-ΑΒΑΞ. Πρόκειται για 100% θυγατρικές της J&P Αβαξ και όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η σκοπούμενη συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, το άρθρο 54 του Ν.4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4438/2016, τελώντας υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2016.