Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα που προχώρησε στην ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα που προχώρησε στην ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου ΟΤΕ, που πιστοποιήθηκε, εφαρμόζεται στο κτιριακό συγκρότημα Παιανίας για τη λειτουργία γραφείων διοίκησης, και στο κτιριακό συγκρότημα Αχαρνών για τις λειτουργίες μηχανογραφικού κέντρου, γραφείων διοίκησης, υποστήριξης πελατών (Call Center) και καταστήματος. Στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνεται και η λειτουργία πέντε σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ορθολογική διαχείριση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος και η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αποτελούν βασικούς άξονες του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV Nord (Hellas).

Ο Όμιλος ΟΤΕ υπογραμμίζει ότι υλοποιεί καινοτόμες πρακτικές για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές του, διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ μείωσε περαιτέρω τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του, προσαρμόζοντάς τη στα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. 

Συγκεκριμένα, μείωσε κατά 10% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του Θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το 2008, παρά την αύξηση της δραστηριότητας και την επέκταση των δικτύων. Επιπλέον, κατέγραψε για πρώτη φορά τις έμμεσες εκπομπές που προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες του Ομίλου και διαχειρίστηκε εναλλακτικά το 90% των απορριμμάτων, που έφτασαν τους 7,4 χιλιάδες τόνους.