Σε 4.99% (που αντιστοιχεί σε 2.523.902 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) από 5,18% προηγουμένως μειώθηκε το ποσοστό της "Wellington Management Group LLP" στην Frigoglass, κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα στην οποία προέβη την 3η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Σε 4.99% (που αντιστοιχεί σε 2.523.902 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) από 5,18% προηγουμένως μειώθηκε το ποσοστό της "Wellington Management Group LLP" στην Frigoglass, κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα στην οποία προέβη την 3η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.