Προκήρυξη για τις Θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥ

Προκήρυξη για τις Θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥ
energia.gr
Τρι, 21 Ιουνίου 2016 - 16:12
Σε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ), προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ), προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προκήρυξη-πρόκληση:

«1) Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: Να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική- διοικητική τους ικανότητα και να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και κατά προτίμηση στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 146 του ν.4001/2011. 

2) Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα μέλη επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εξ αυτών, με πράξη του Υ.Σ. διορίζονται ο Πρόεδρος, στον οποίο μπορεί να ανατίθενται και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα λοιπά τέσσερα (4) μέλη ή, εφόσον έχουν ανατεθεί στον Πρόεδρο καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, πέντε μέλη του Δ.Σ διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

3) Η θητεία όλων των μελών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά. 

4) Τα μέλη του Δ.Σ εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 

5) Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή. 

6) Δεν διορίζονται μέλη του Δ.Σ όσοι είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Όσα μέλη παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας του μέλους και περί αυτού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης τα μέλη αυτά υποχρεούνται να επιστρέψουν στην εταιρεία το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

7) Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση οι οποίες δραστηριοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στον Τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις το προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

8) Σε κάθε περίπτωση για τα μέλη του Δ.Σ της ΕΔΕΥ ΑΕ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 148 και της παραγράφου 4 του άρθρου 152 του Ν. 4001/2011 κατά το μέρος που τους αφορά ένα έκαστο.

9) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διορισθούν στις ανωτέρω θέσεις υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών και Η.Δ. (Αμαλιάδος 17 Αμπελόκηποι) εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.»