Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Αύγουστο του 2017 στα €50.57/MWh, μειωμένη κατά 4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους, αλλά αυξημένη κατά 29% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016. Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Αύγουστο ανήλθε στα €32.11/MWh, ενώ η μέγιστη στα €66.07/MWh.
Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Αύγουστο του 2017 στα €50.57/ MWh, μειωμένη κατά 4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους, αλλά αυξημένη κατά 29% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016. Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Αύγουστο ανήλθε στα €32.11/ MWh, ενώ η μέγιστη στα €66.07/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή κινήθηκε στις 4,844,991 MWh τον Αύγουστο, πτωτικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που ανήλθε στις 5,096,699 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,512 MW, μειωμένο κατά 5% σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά αυξημένο κατά το ίδιο ποσοστό σε ετήσια βάση. Το ελάχιστο φορτίο συστήματος για τον μήνα Αύγουστο ανήλθε στα 4,272 MW, ενώ το μέγιστο στα 9,198 MW.

Επιπλέον, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας για τον μήνα Αύγουστο αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (34%), λιγνίτη (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (21%) και καθαρές εισαγωγές 8%. Ένα μικρό 7% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη τον Αύγουστο ανήλθε σε 1,666,742 MWh και 1,486,243 MWh αντίστοιχα, ενώ από ΑΠΕ έφτασε τις 1,056,084 MWh.